Header image

ROVA nieuwe samenwerkingspartner Oost Gelre

OOST GELRE - Per 1 januari aanstaande neemt ROVA het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre over van Hacron Groen BV. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “Het gaat om veel meer dan alleen het onderhoud van groen of het vegen van straten. Het is voor ons ook een partner die flexibel in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid, biodiversiteit, werkgelegenheid of bewonersinitiatieven in de openbare ruimte”.

Eind dit jaar loopt het contract met Hacron af. Volgens wethouder Porskamp is dit het moment voor de gemeente om zich opnieuw te oriënteren op de organisatie van de beheer- en onderhoudstaken in Oost Gelre. “Laat ik voorop stellen dat Hacron het in de afgelopen 10 jaar prima heeft gedaan. De samenwerking was heel goed, zowel in het groenbeheer als in de begeleiding van de medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dat compliment wil ik heel duidelijk uitspreken.” Overigens zal de Hacron, onder regie van ROVA, ook in de nieuwe situatie nog een aantal taken blijven uitvoeren, zoals het onderhoud aan bomen en sportvelden.

Maatschappelijke onderneming

Kijkend naar de toekomst kiest het college nu bewust voor ROVA, al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Daar komt nu dus het beheer van de openbare ruimte bij. “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.”

Participatiedoelgroep

Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers uit de participatiedoelgroep (medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening) overgaan van Hacron naar ROVA. Wethouder Porkskamp: “Het gaat om 22 medewerkers die ook feitelijk bij ons in dienst zijn. Wij gaan heel zorgvuldig om met deze doelgroep. Ook hier wil ik de Hacron een compliment geven voor de manier waarop ze samen met ROVA en de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) werkt aan een goede overgang van deze medewerkers.”

Naadloze overgang

De inwoners zullen weinig merken van de overgang van Hacron naar ROVA, verwacht wethouder Porskamp. “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor de inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving als het gaat om de openbare ruimte. Maar ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”Ander nieuws