Header image

Gemeente wil meer aandacht geologische rijkdom Winterswijk

WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk heeft nieuw beleid opgesteld om de bijzondere geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe beleidsnota nu voor aan de gemeenteraad.

Winterswijk is een geologisch unicum. Nergens anders in Europa is op zo’n korte afstand van elkaar zo’n diversiteit aan zeer oude bodemlagen vlak aan de oppervlakte te vinden. Maar veel aardkundige objecten gaan pas ‘leven’ wanneer zij voorzien worden van goede en begrijpelijke informatie over de aard, ouderdom en ontstaanswijze.

Nieuw beleid voor aardkundige waarden

Tot nu toe had de gemeente Winterswijk geen specifiek beleid voor haar aardkundige rijkdom. Met het nieuwe beleid wil de gemeente in toeristisch-recreatief opzicht meer doen met veel bijzondere en soms zelfs unieke fenomenen in de bodem. De gemeente wil sterker inzetten op betere communicatie over de dragers van het mooie landschap. Verder is het behouden en onderhouden van enkele van de meest bijzondere gebieden van belang, net als educatie en het versterken van de mogelijkheden tot beleving.

Het voorgestelde beleid is gericht op drie pijlers. De gemeente wil het aardkundig erfgoed beter benutten als onderdeel van de ‘merkbekendheid’ van Winterswijk. Daarnaast

wil de gemeente met het nieuwe beleid een zorgvuldige en duurzame omgang met de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk bevorderen. Verder wil de gemeente een eigen gemeentelijke visie op de wettelijke of planologische mogelijkheden voor een duurzame bescherming van de aardkundige kwaliteiten in Winterswijk ontwikkelen.

Besluitvorming

De Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk heeft van 1 juli tot en met 11 augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze periode is één inspraakreactie binnengekomen die niet tot een grote wijziging heeft geleid. Het college legt het beleidsvoorstel inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

In de uitvoeringsagenda wordt voor de komende jaren een aantal activiteiten voorgesteld. Deze zijn vooral gericht op publieksbereik, benutting van aardkundige waarden en een betere inbedding van aardkundige waarden in integrale afwegingsprocessen. Op 24 september neemt de gemeenteraad een besluit over de beleidsnota en de uitvoeringsagenda.

Ander nieuws