Header image

Winterswijk gaat voor behoud laanstructuren

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft het 'Beheerplan laanbomen 2017-2031' vastgesteld. Dit plan voorziet in een planmatige aanpak van het Bomenbeheer, zodat Winterswijk ook in de toekomst beschikt over een veilig en landschappelijk verantwoord bomenbestand.

 

De bebouwde kom en het buitengebied van Winterswijk zijn bestempeld als Nationaal landschap. Het buitengebied van Winterswijk is een coulisselandschap dat recreatief erg aantrekkelijk is. Een landschap waarin laanbomen een belangrijke rol vervullen. Naast de landschappelijke waarde hebben de laanbomen ook een cultuurhistorische en ecologische waarde in het landschap. De gemeente Winterswijk heeft in de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. Dat gold ook voor het onderhoudsbudget  voor bomen. Het beheerplan voorziet in een intensivering van het onderhoud om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

 

De gemeente Winterswijk onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Tweederde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval en vragen de oude bomen veel onderhoud. Wethouder Rik Gommers: "De gemeente investeert de komende jaren in vervanging van slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door nu te starten met een gefaseerde vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulisselandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en wordt waar mogelijk versterkt."

 

Gefaseerde vervanging

De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt goed gekeken naar het omliggende landschap, ecologische aspecten en het gebruik ervan. In het beheerplan is een inventarisatie opgenomen van slechte lanen en laandelen en is in kaart gebracht in welke periode een laan of laandeel vervangen wordt.

Wanneer grote delen van een laan minder vitaal worden, wordt nu overgegaan tot geheel of gedeeltelijke kap. Hierdoor ontstaan er aaneengesloten open ruimtes waar jonge bomen in goede groeiomstandigheden weer kunnen uitgroeien tot volwassen bomen. Na kap kan er direct weer een vervangende laanbeplanting geplant worden. Jaarlijks zullen 450 bomen worden geveld en weer worden herplant.

 

Kosten

In de begroting 2018-2021 is jaarlijks een structureel onderhoudsbudget voor het bomenbestand van € 400.000,- opgenomen. Jaarlijks is een bedrag van € 204.750,-  opgenomen voor laanvervanging. Met deze budgetten kan de gemeente het benodigde onderhoud en de vervanging realiseren. Het beheerplan wordt op 6 december besproken in de commissie Ruimte.

 Ander nieuws