Header image

Winterswijk zet ook in 2019 stevig in op aanpak ondermijning

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld. Dit programma beschrijft wat de gemeente Winterswijk dit jaar gaat doen op het gebied van toezicht en handhaving.

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 gaat over het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en overige bijzondere wetten. Het doel van toezicht en handhaving blijft, net als in 2018, het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit, het tegengaan van ondermijning (het vervagen van de scheidslijn tussen de onderwereld en bovenwereld) en het waarborgen en verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in Winterswijk. Burgemeester Bengevoord: “Met het handhavingsprogramma zorgen we ervoor dat Winterswijk nog veiliger en leefbaarder wordt”.

Doelstellingen 2019

Jaarlijks stelt de gemeente Winterswijk in het Handhavingsuitvoeringsprogramma speerpunten vast op basis van politieke wensen of ervaringen uit voorgaande jaren. De gemeente gaat op onderstaande speerpunten extra toezicht houden.

Basisregistratie Personen

In het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit zet de gemeente in 2019 extra in op de juistheid van inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Doel hiervan is om (adres)fraude te voorkomen. Op basis van bepaalde risico-indicatoren bepaalt de gemeente of de toezichthouders een huisbezoek uitvoeren om vast te stellen of de adresgegevens kloppen.

Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Om te zorgen voor een leefbaar recreatieklimaat blijft de gemeente in 2019 controleren op onrechtmatige bewoning op campings en recreatieparken. Ook neemt de gemeente deel aan het Gelderse ondermijningsproject Ariadne. Dit project heeft als doel een uniforme, informatiegestuurde, integrale aanpak van de vakantieparkenproblematiek in Gelderland. In dit project werken gemeenten, politie, provincie Gelderland en het Openbaar Ministerie samen. Op die manier wordt de integrale handhaving versterkt en de ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken tegengegaan.

Illegale bouw en sloop

Het toezicht op en de handhaving van illegale bouw blijft in 2019 intensief. Het gaat vooral om het bouwen zonder vergunning en het bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast houdt de gemeente ook komend jaar weer extra toezicht op sloopmeldingen en illegale sloop. Dit naar aanleiding van het verbod op asbestdaken vanaf 1 januari 2025.

Gemeentelijke bermen

In 2019 controleert de gemeente ook op het gebruik van gemeentelijke bermen bij landbouwgronden. Dit sluit aan op de afspraak in het coalitieakkoord 2018-2022 “Winterswijk maken we samen” waarin de ambitie ‘de vergroting van biodiversiteit’ is opgenomen. De aanpak zal in eerste instantie gericht zijn op voorlichting door middel van een brochure en het organiseren van een gespreksavond over de invulling en het onderhoud van bermen. Daarnaast zullen waar nodig maatregelen worden genomen tegen overtredingen (toezicht en handhaving).

Openbare ruimte

Het komend jaar geeft de gemeente opnieuw veel aandacht aan het verkeerd aanbieden van afval, illegale afvalstort en zwerfafval. Daarnaast is er tijdens de surveillances extra toezicht  op het laden- en lossen en inrijden van (vracht-)auto’s in de winkelpromenade.

Overlast van hondenpoep is één van de grootste ergernissen blijkt uit onderzoek. Daarom wordt ook in 2019 extra toezicht gehouden op de aanwezigheid van een opruimmiddel tijdens het uitlaten van honden. Elke hondenbezitter is verplicht om een middel bij zich te hebben voor het opruimen van hondenpoep en moet ervoor zorgen dat de hondenpoep direct wordt verwijderd.

Controle Exploitatievergunning

In 2018 is de APV gewijzigd. Eén van de wijzigingen betrof de herinvoering van de exploitatievergunning. Dit betekent dat alle horecabedrijven, ook de alcoholvrije, nu in het bezit moeten zijn van een exploitatievergunning. Begin 2019 controleert de gemeente of alle horecabedrijven, ook de alcoholvrije, daadwerkelijk een exploitatievergunning hebben aangevraagd.

Naleving Drank- en Horecawet

In 2019 controleert de gemeente nog intensiever op de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcoholische drank bij horecaondernemers, supermarkten, cafetaria’s, slijterijen en evenementen. Ook sportkantines worden komend jaar extra gecontroleerd op het schenken van alcohol onder de 18.

Ten slotte is er blijvend aandacht voor illegale kap en naleving van de herplantplicht.Ander nieuws